Slat à Coille

Tha clàr Aonghais, Slat à Coille, ri cheannach mar CD neo gus leigeil a-nuas bho http://www.gaelicmusic.com.

Angus’ album, Slat à Coille, can be bought as a CD or download from http://www.gaelicmusic.com.

Gheibhear cuideachd e air iTunes, Apple Music, Google Play agus Spotify. Tha na faclan agus eadar-theangachaidhean rim faotainn an-seo.

You can also find it on iTunes, Apple Music, Google Play and Spotify. The lyrics and translations can be found here.