Mu dheidhinn / About Angus

’S ann à Leòdhas, Uibhist a Deas agus an t-Eilean Sgitheanach a tha cuideachd Aonghais, ged a chaidh a thogail sa bhaile mhòr ann an Inbhir Nis, ann an dachaigh loma-làn de Ghàidhlig. Tha e pòsta aig Karen, agus tha dithis nighean aca, Anna agus Eilidh, a bhios a’ seinn cuideachd agus aig a bheil làn an claiginn de Ghàidhlig. Tha e a-nis ag obair na fhear-lagh aig Wright, Johnston & Mackenzie LLP far a bheil e air ceann oifis Inbhir Nis.

Fhuair e dìleab phrìseil cànan agus dualchas nan Gàidheal bho a phàrantan Murchadh, nach maireann, agus Catrìona. Choisinn e Bonn Òr an t-Seann Nòis aig Mòd Ghoillspie ann an 1995, agus Bonn Òr a’ Chomuinn aig Mòd Inbhir Nis ann an 2014, agus tha e air seinn ann an Èirinn, Eilean Mhanainn, A’ Chuimrigh, A’ Chòrn, Lunnainn, a’ Bhreatann Bhig agus Ameireagaidh, agus air feadh Alba. Bidh Aonghas a’ seinn na aonar, mar bhall de Chòisir Ghàidhlig Inbhir Nis agus mar bhall den chomhlan-seinn Trosg. Tha e cuideachd na chathraiche air bòrd-stiùiridh Shabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig an Albainn.

Although he has family ties to Lewis, South Uist and Skye, Angus was brought up in Inverness, in a home filled with Gaelic. He is married to Karen, and they have two daughters Anna and Ellen who also sing and are fluent in Gaelic too. He now works as a solicitor with Wright, Johnston & Mackenzie LLP as head of their Inverness office.

 

Angus received a precious inheritance of Gaelic language and culture from his parents Catrìona and the late Murdo. He won the Traditional Gold Medal at the Golspie Mòd in 1995, and the An Comunn Gold Medal at the Inverness Mòd in 2014, and has sung in Ireland, the Isle of Man, Wales, Cornwall, London, Brittany and America as well as across Scotland. He sings solo, as a member of the Inverness Gaelic Choir and as a member of the group Trosg. He is also chair of the board of directors of Sabhal Mòr Ostaig, the National Centre for Gaelic Language and Culture in Scotland.